Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau : een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242

Author: Vos, E. de · Zwinkels, W. · Besseling, J. · Heyma, A. · Klaveren, C. van
Type:book
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven · KvL
Identifier: 275494
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Kosten-baten analyse · Meethoden · Arbeidsmarktpolitiek · Vakkennis · Arbeidsparticipatie · Werklozen

Abstract

Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend arbeidsmarktbeleid. De nadruk ligt daarbij op het vaststellen van de netto-effectiviteit op micro-niveau, d.w.z. de mate waarin individuele cliënten aan het werk zijn gekomen dankzij de inzet van beleid. Hoofdstuk 1 tot en met 4 zijn gericht op beleidsmakers die in de opzet en uitwerking van het activerend arbeidsmarktbeleid rekening willen houden met de manier waarop dit beleid kan worden geëvalueerd. De technische uitwerking van zo’n evaluatie vindt plaats in hoofdstuk 5, 6, 7 en is met name gericht op onderzoekers. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de belangrijkste methoden voor het meten van effectiviteit. Daar wordt ook beschreven in welke situaties welke methode het meest geschikt is. Hoofdstuk 6 besteedt uitvoerig aandacht aan verschillende mogelijkheden voor empirische specificaties binnen de meest gebruikte methoden, afhankelijk van de doelpopulatie, de uitkomstmaat en de beschikbare gegevens voor de effectiviteitsanalyse. Hoofdstuk 7 ten slotte gaat in op de benodigde gegevens voor het kunnen uitvoeren van de verschillende evaluatiemethoden, de manier waarop die gegevens dienen te worden bewerkt en de manier waarop onderzoeksresultaten kunnen worden gepresenteerd