Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

E-MAGINE : An Evaluation Method to Assess Groupware IN usE

Author: Huis in 't Veld, M.A.A.
Type:dissertation
Date:2011
Identifier: 431819
ISBN: 978-90-6464-491-7
Keywords: Informatics · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een evaluatiemethode die geografisch verspreid werkende groepen ondersteunt in de evaluatie van het nut van een 'groupware' applicatie voor het delen van kennis.* De methode focust op de evaluatie van groupware in gebruik, dus de actuele ondersteuning en het actuele gebruik van de groupware applicatie. De naam van de evaluatiemethode is afgeleid van het acroniem voor ‘Evaluatie Methode voor de Assessment van Groupware In gebruik: E-MAGINE. De ontwikkeling van deze evaluatiemethode is om twee redenen relevant. Ten eerste is er een gebrek aan praktisch toepasbare en kosteneffectieve groupware evaluatiemethoden. Ten tweede focussen huidige evaluatiemethoden te veel op de groupware applicatie alleen ofwel de applicatie in isolement. Resultaten van dergelijke evaluatiestudies zijn minder goed bruikbaar op het moment dat de applicatie wordt geïmplementeerd en gebruikt in organisationele settings. Succesvol gebruik van een groupware applicatie wordt door veel factoren beïnvloed, een evaluatiemethode moet in staat zijn om met die veelheid van factoren om te gaan. Omdat de context waarin een groupware applicatie gebruikt wordt een zo belangrijke rol speelt, kan een applicatie niet in isolement worden geëvalueerd. Dit onderzoeksproject heeft als doel bij te dragen aan de wetenschappelijk kennis over software-evaluatiemethoden; meer in het bijzonder is het doel bij te dragen aan een antwoord op de vraag hoe contextuele factoren in deze evaluatiemethoden kunnen worden geïntegreerd. Dit vereist een integratie van onderzoeksdisciplines, zoals software engineering, mens-computer interactie, en sociale en organisatiepsychologie. De focus op verspreid werkende groepen in dit proefschrift is geïnspireerd door hun belangrijke rol in kennisprocessen in organisaties. Geografisch verspreid samenwerken komt steeds meer voor in organisaties; een toenemend aantal organisaties leggen (cruciale) taken bij verspreid werkende groepen neer. Ze vertrouwen op deze groepen om succesvol te kunnen opereren. Verspreid werkende groepen vormen essentiële elementen in hun strategie voor het delen van kennis en ze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van innovaties. In dit proefschrift verwijzen we naar deze groepen als verspreide kennisgroepen. *Groupware verwijst naar 'informatietechnologie ontwikkeld voor (de ondersteuning van) groepen'. In dit proefschrift wordt de term gebruikt om te verwijzen naar 'informatietechnologie ontwikkeld voor verspreid werkende groepen'. In deze samenvatting wordt de term onvertaald aangehouden.