Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Scenarios for energy carriers in the transport sector

Author: Cuelenaere, R.F.A. · Koornneef, G.P. · Smokers, R.T.M. · Essen, H. van · Grinsven, A. van · Hoen, M. 't · Londo, M. · Zuijlen, C. van · Wilde, H. de · Usmani, O.
Type:report
Date:2014
Publisher: Energieonderzoek Centrum Nederland
Place: Petten
Identifier: 511689
Report number: ECN-E--13-067
Keywords: Traffic · Safe and Clean Mobility · Mobility · Operations Modelling · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In de verkeerssector is een omslag naar een meer duurzame wijze van transport nodig. Dit gegeven de doelen die de sector zijn opgelegd voor klimaat, luchtkwaliteit en geluid. ln het recent ondertekende Energieakkoord voor duurzame groei, onder regie van de Sociaal-Economische Raad (SER), hebben partijen de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Op het gebied van mobiliteit en transport zijn partijen het eens over ambitieuze doelstellingen, namelijk een reductie van de CO2-uitstoot met 6O% per 2050 ten opzichte van 1990^1 en op weg daarnaar toe een reductie tot 25 Mton (l-17%) in 2030. ln het kader van de beoogde extra energiebesparing van ten minste 100 PJ (finaal) voor de hele economie ten opzichte van het Referentiepad van het akkoord, zijn partijen overeen gekomen dat de transport en mobiliteit sector hieraan een bijdrage zal leveren door naar verwachting 15 à 20 PJ te realiseren in 2020. ^1 Volgens de IPCC definitie. Deze omvat alleen broeikasgasemissies op het Nederlandse territorium en voor de verkeerssector geldt de inzet van biobrandstoffen, elektriciteit en waterstof als nul-emissie. In deze studie wordt dat omschreven als de Tank-to-Wheel - TTW - methode.