Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoek naar de relatie tussen bedrijfsfactoren en WAO-instroom op basis van gekoppelde bestanden : werknemersgegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en bedrijfsgegevens van het UWV als voorspeller van een hoog WAO-risico

Author: Hooftman, W.E. · Venema, A. · Vroome, E.M.M. de · Houtman, I.L.D.
Type:report
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275586
Report number: 031.10361.01.01
Keywords: Workplace · Wet arbeidongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Uitvoeringsorganen · Sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbobeleid bedrijven · Registratie · Informatieverwerking · Statistiek · Statistische methoden · Statistics

Abstract

Dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de UWV-subsidiethema’s, 1ste kwartaal 2006 beoogt de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke bedrijfsfactoren verklaren een hoge WAO-instroom? In welke mate bepaalt informatie afkomstig van bedrijven dan wel van werknemers over het bedrijf of over het werken in dat bedrijf de WAO-instroom van het bedrijf? In hoeverre verschillen bedrijven met een hoge en lage WAO-instroom van elkaar? 2. Welke maatregelen die effectief de WAO-instroom vanuit bedrijven terugdringen vallen af te leiden uit de beschikbaar gekomen kennis en inzichten? Koppeling van UWV-variabelen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) of aan andere beschikbare bestanden en registraties, zoals nu mogelijk via het Centrum voor Beleidsstatistiek, biedt mogelijkheden voor kennisontwikkeling. De in de literatuur en bij het UWV beschikbare informatie geeft vooral zicht op bij welke bedrijven een hoge WAO-instroom te verwachten is, maar geeft weinig zicht op hoe dit vervolgens komt. De aard van de resultaten die gebaseerd zijn op de NEA geven zicht op belemmerende en bevorderende factoren en geven daarmee meer richting aan preventie. Een actief arbobeleid lijkt samen te hangen met een lager WAO-risico. Maar de NEA betreft het subjectieve oordeel van één of enkele werknemers over het arbobeleid van hun bedrijf en hun eigen werkomstandigheden. In het onderzoek wordt ook stilgestaan bij de nadelen en beperkingen van de bestandenkoppeling.