Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een webportal voor de empowerment van langdurig werklozen

Publication files not online:

Author: Cremers, A. · Cremer, R.
Type:article
Date:2006
Source:Maandblad reïntegratie, 10, 6, 20-23
Identifier: 440776
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Internet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Overijssel

Abstract

De huidige ICT-systemen die voor de reïntegratie worden gebruikt zijn onvoldoende ingericht om de cliënt een actieve rol te geven in de communicatie met het reïntegratiebedrijf, de uitkerende instantie en eventuele andere partners in de keten. Om deze lacune op te vullen heeft TNO een webportal ontwikkeld: de Zelfhulpportal Reïntegratie. Deze webportal is geëvalueerd in een experiment gericht op de Wet werk en bijstand (WWB-cliënten) bij de gemeente Almelo. De kernvraag bij de ontwikkeling en evaluatie van de Zelfhulpportal Reïntegratie was de navolgende. Hoe kan de zelfhulpportal toegevoegde waarde bieden bij: het verbeteren van de informatievoorziening van gemeenten aan hun bijstandscliënten, hun onderlinge communicatie en het vergroten van de empowerment van cliënten bij het zoeken naar werk? Op termijn valt aan te raden de mogelijkheden van het gebruik van een zelfhulpportal breder te onderzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan cliënten van het CWI en het UWV of aan zieke of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers die in het kader van de Wet verbetering poortwachter op zoek zijn naar nieuw passend werk.