Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De realiteit : integrale rapportage evaluatie Wet Rea

Author: Wevers, C.W.J. · Vos, E.L. de · Besseling, J.J.M.
Type:book
Date:2001
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Place: Den Haag
Identifier: 170605
ISBN: 90-5749-543-0
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeid door gehandicapten · COWI · Arbeidsvoorzieningsorganisatie · Wet REA · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid

Abstract

Rapport waarin de resultaten worden gepresenteerd van een aantal evaluatie-studies over de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea). Uit de evaluatie blijkt dat het nog te vroeg is om het effect van de wet goed te kunnen beoordelen. Op basis van vergelijking van verschillende bronnen kan worden vastgesteld dat er sinds de invoering van de wet circa 40.000 trajecten zijn gestart waarvan er iets meer dan 19.000 zijn geëindigd, met een plaatsingsresultaat van 34 procent (6.490). Momenteel lopen bijna 21.000 trajecten die nog tot plaatsing kunnen leiden. Daarnaast hebben bijna 17.000 arbeidsgehandicapten zelf werk gevonden of behouden met behulp van reïntegratiesubsidies. Het aantal werkhervattingen van arbeidsgehandicapten zonder toepassing van de wet is evenwel fors hoger geweest. Het gaat hierbij om circa 68.000 mensen. De totale uitgaven in het kader van de reïntegratiewet bedragen naar schatting 1,1 miljard gulden in 2001. Uit de evaluatie blijkt dat een deel van de uitgaven wordt ingezet waar dit niet noodzakelijk is voor een geslaagde reïntegratie. Per saldo is het waarschijnlijk dat de financiële baten van de wet op dit moment achterblijven bij de kosten.