Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Jobs first : een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmakrt te begeleiden naar werk : verslag van een experiment

Author: Blonk, R. · Cremer, R. · Bol, E. · Heerema, F.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275051
Report number: 2007.389/11316/blr/
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Attitude · Gedrag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Fysische factoren · Arbeid · Arbeid door psychiatrische patienten · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Managementmethoden · Job search · Arbeidsmarktgedrag

Abstract

Studie naar de effectiviteit van een innovatieve begeleidingsvorm voor zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden met psychische klachten en of ernstige psychosociale problemen. Hierbij is kennis over kortdurende en intensieve begeleiding van werklozen gecombineerd met kennis over de begeleiding naar en op het werk van mensen met een psychiatrische aandoening. Er is onderzocht wat de verschillen tussen de groepen zijn voor wat betreft o.a. werkhervatting, stemming en werkzoekgedrag. Er zijn 2 ‘controle’ groepen gebruikt om het resultaat van de experimentele groep tegen af te zetten. De eerste controle groep betrof deelnemers aan een traject bij een ander re-integratiebedrijf dan het bedrijf dat de experimentele begeleiding uitvoerde. Omdat bleek dat deze groep teveel verschilde van de experimentele groep op, vooral de ernst van de psychosociale problematiek is een tweede benchmark controle groep gevormd. De resultaten laten onder meer een significant hogere uitstroom naar werk zien dan wat gemiddeld voor een dergelijke groep mag worden verwacht. Het aantal deelnemers dat is gestart met betaald werk, vrijwillig werk of een opleiding is in beide groepen even groot, namelijk rond de 40%. Er wordt geconcludeerd dat de kennisontwikkeling over effectieve begeleidingsvormen voor langdurige werklozen nog in de kinderschoenen staat. Bovendien is er meer duidelijkheid nodig over waarom een interventie effectief is.