Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid

Publication files not online:

Author: Groot, I. · Graaf-Zijl, M. de · Hop, P. · Kok, L. · Fermin, B. · Ooms, D. · Zwinkels, W.
Type:report
Date:2007
Publisher: Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO)
Place: Amsterdam
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275176
ISBN: 978-90-6733-417-4
Report number: 2007-67
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Werkloosheidswet · WW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Kosten-batenanalyse · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Gemeentelijk beleid · Fysische factoren · Arbeid

Abstract

De beleidsartikelen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden periodiek doorgelicht. In 2007 was artikel 23, het re-integratiebeleid, aan de beurt. Ten behoeve hiervan is onderzocht of de besparing op de uitkeringslasten als gevolg van trajecten die zijn ingezet voor WW’ers en WWB’ers opwegen tegen de kosten van die trajecten, en hoe dit saldo verschilt naar persoonskenmerken en timing van de trajecten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bij het CBS beschikbare landelijke administratieve bestanden voor de WW en de WWB. Voor gemeenten zijn de kosten achterhaald via invulformulieren en interviews met 12 gemeenten. Omdat voor de gemeente Rotterdam een aanvullend databestand met kostengegevens beschikbaar was, zijn er, naast de analyse op landelijk niveau, ook berekeningen voor die gemeente gemaakt. De gegevensanalyses laten onder meer zien dat trajecten ingezet in de periode 2002-2005 voor WW’ers en WWB’ers op landelijk niveau niet leiden tot tot een verlaging van de uitgaven aan sociale zekerheid. Trajecten ingezet door de gemeente Rotterdam leveren per saldo wel een besparing op van uitgaven aan sociale zekerheid als ze worden ingezet een half jaar na instroom en wanneer wordt gekeken over een tijdshorizon van tien jaar. Bij een tijdshorizon van vier jaar is het rendement net positief.