Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Agenda voor de toekomst : sociale zekerheid en arbeidsmarkt

Author: Wevers, C.W.J. · Genabeek, J. van
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274798
ISBN: 90-5986-157-4
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen

Abstract

Met deze publicatie wordt een bijdrage geleverd aan de gedachtevorming over het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid. Allereerst worden door de auteurs eigen accenten gelegd in de interpretatie van te verwachten demografische, sociaal culturele en economische ontwikkelingen in relatie tot de sociale zekerheid. Vervolgens wordt gepleit voor een vermindering van de fixatie op blauwdrukken en meer aandacht voor de professionalisering van de uitvoerder. Tot slot wordt een voorstel gedaan voor een arbeidsmarkpolititek in relatie tot de sociale zekerheid. Er wordt betoogd dat sociale zekerheid, activerend arbeidsmarktbeleid en onderwijs alleen in onderlinge samenhang grote winst kunnen boeken. Deze 'social policy' moet niet zozeer als kostenpost, maar als noodzakelijke investering worden gezien.