Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten 2001

Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.
Type:report
Date:2001
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170973
Report number: 2510007/r9900583
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Disciplinaire maatregelen · Straffen · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren

Abstract

Deze inventarisatie geeft een overzicht van de bijna veertig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten die specifiek zijn gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. De beschrijving heeft betrekking op de stand van zaken in april 2001. De inventarisatie beschrijft de reïntegratie-instrumenten die door het Lisv en de uitvoeringsinstellingen kunnen worden ingezet ter bevordering, behoud of herstel van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. De arbeidsparticipatie heeft dus zowel betrekking op herintrede (reïntegratie) in het arbeidsproces, als op intrede (integratie) van nieuwkomers op de arbeidsmarkt zonder eerdere werkervaring. Een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt bij de rubricering van het reïntegratie-instrumentarium, is dat tussen positieve prikkels (incentives) en de negatieve prikkels, de verplichtingen met daaraan verbonden sancties. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen incentives of sancties gericht op werkgevers, arbeidgehandicapte werknemers, zelfstandigen of werklozen.