Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 3 : Van onderzoek naar implementatie

Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de · Piek, P.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275294
Report number: APRO/2007.202/11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Organisatiemethoden

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. De onderzoeksfase met een literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek bij loopbaancentra naar loopbaanbeleidspraktijken, is door TNO uitgevoerd in het voorjaar van 2006. De onderzoeken hebben ontwerpeisen opgeleverd voor de verbetering van de begeleiding door loopbaanadviseurs. In het hiervoorliggende rapport zijn de ontwerpeisen, en hun vertaling in 9 productiebladen, op een rij gezet. De ontwerpeisen zijn verdeeld in twee aandachtsgebieden:1. Het begeleidingstraject per individuele loopbaankandidaat. Dus de intake per kandidaat, de werkmethode, de te gebruiken hulpmiddelen en de afronding van de begeleiding. 2. De randvoorwaarden op organisatorisch vlak. Verder bevat het rapport een verslag van de implementatie en toetsing van de productiebladen in vier loopbaancentra in zorginstellingen in de 2de helft van 2006. De conclusie is dat de bevindingen toepasbaar zijn voor de sector zorg en in zijn algemeenheid en voor andere sectoren en organisaties vanaf circa 100 medewerkers.