Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsgehandicapten 2003 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

Author: Beckers, I. · Gils, B. van · Lautenbach, H.
Type:book
Date:2004
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: 's-Gravenhage
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 175643
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Vrouwenarbeid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsparticipatie · Opleidingsniveau · Methodologie

Abstract

Om aan de behoefte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan cijfers over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te voldoen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds april 2000 vragen in de Enquête Beroepsbevolking opgenomen om deze situatie te monitoren. Deze vragen zijn door het CBS, in samenwerking met TNO Arbeid, ontwikkeld. In dit document wordt een kwantitatief beeld geschetst van de arbeidsgehandicapte en zijn/haar positie in de maatschappij. In 2003 waren er 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar die door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd worden in het verkrijgen van werk of het uitvoeren van hun werk; de arbeidsgehandicapten. Bijna 44% van de arbeidsgehandicapten behoort in 2002 tot de werkzame beroepsbevolking. Meer dan de helft van de arbeidsgehandicapten is 45 jaar of ouder. Lager opgeleiden zijn oververtegenwoordigd. Er is tevens geïnventariseerd wat voor soort klachten arbeidsgehandicapten hebben. De grootste categorie wordt gevormd door mensen met rug- en nekklachten. Daarnaast worden relatief veel klachten aan de armen en benen, psychische klachten en migraine genoemd. Het afsluitende hoofdstuk bevat een beschrijving van de onderzoeksmethode.