Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie aanbestedingsprocedure 2002

Author: Vinke, H. · Genabeek, J. van
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 273508
Report number: 10068/25266
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Aanbesteding · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar de Aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten 2002. In 2000 heeft het Lisv voor het eerst een aanbestedingsprocedure toegepast ten behoeve van reïntegratieactiviteiten in het jaar 2001. Op basis van deze evaluatie werd geconcludeerd dat er weliswaar marktwerking is ontstaan, maar dat deze marktwerking nog niet volledig is. Ook had de aanbestedingsprocedure nog onvoldoende bijgedragen aan een transparante uitvoering van de aanbesteding van reïntegratiecontracten. Op grond hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de aanbestedingsprocedure. In opdracht van het UWV is nu de aanbestedingsprocedure 2002 en de ervaringen ermee geëvalueerd. Op grond van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen voor verbetering gedaan.