Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Misbruik van reïntegratiegelden : een inventariserend onderzoek naar vormen en risico's van fraude en oneigenlijk gebruik

Author: Zwinkels, W. · Genabeek, J. van · Fermin, B. · Vos, E. de
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274729
Report number: 17867 / 25423
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Wet REA · Vermogensdelicten · Diefstal · Fraude · Algemene bijstandswet · ABW · Bestrijding misbruik · Sociale recherche · Misbruik · Sociale verzekering

Abstract

In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning definieert het begrip fraude zeer ruim. Het gaat in het rapport niet alleen om overtredingen van wet- en regelgeving maar ook om oneigenlijk gebruik (niet conform de "geest" van de wet). In enkele gevallen gaat het om gebruik dat past binnen de ruimte die de wet biedt aan uitvoerders. Lang niet alle in de verkenning genoemde gevallen zijn derhalve in strafrechtelijke zin aan te merken als fraude. In de rapportage zijn de navolgende regelingen onder de loep genomen: de Wet werk en bijstand; het flexibel reïntegratiebudget niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (NUG); reïntegratietrajecten arbeidsongeschikten; reïntegratietrajecten werklozen; de voorzieningen in het kader van de Wet REA en de SVWW (Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers).