Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Staat de klant centraal? : ervaringen van één jaar SUWI

Author: Komduur, J. · Fermin, B.
Type:book
Date:2003
Publisher: Breed Platform Verzekerden en Werk
Place: Amsterdam
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274542
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Veilig en Gezond Werken · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Clienten · Klanten · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Met de invoering van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) per 1 januari 2002 is de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de individuele cliënt. SUWI beoogt bovendien een meer klantgerichte dienstverlening. Het Breed Platform Verzekerden en Werk heeft één jaar na de invoering van SUWI geïnventariseerd hoe individuele cliënten de nieuwe uitvoering van werk en inkomen in 2002 ervaren en wat er tot nu toe is terecht gekomen van de SUWI-doelstellingen. Uitgangspunt voor dit rapport zijn de gegevens van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. De uitkomsten van de Helpdeskgegevens zijn in een breder perspectief geplaatst door de gegevens te vergelijken met andere rapporten die de afgelopen tijd over dit thema zijn verschenen, zoals het UWV-klanttevredenheidsonderzoek, de FNV Wachtkamerenquête en de Voortgangsrapportage SUWI van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit rapport geeft een interessant beeld van de ervaringen die individuele, arbeidsgehandicapte cliënten in 2002 met SUWI hebben gehad.