Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Chemie in branches en ketens : een onderzoek als opstap naar sterker stoffenbeleid

Author: Nossent, S.M. · Jongen, M.J.M. · Visser, R. · Marquart, J.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 173135
ISBN: 90-5986-025-X
Keywords: Workplace · Interviews · Innovatie · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische stoffen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Bedrijfstakken · Literatuuronderzoek

Abstract

Dit boek, bedoeld voor het veld, bevat de belangrijkste uitkomsten van het uitgebreide onderzoeksrapport, getiteld "Prioritering van branches en ketens voor de versterking van arbobeleid rond chemische stoffen". Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het beroepsmatig gebruik van stoffen minimaliseren. Ter voorbereiding van VASt verrichtte TNO Arbeid in het voorjaar van 2003 een inventariserend onderzoek naar de stoffenproblematiek, ontwikkelingen, innovatievermogen en kennisinfrastructuur rond stoffen in een groot aantal branches. Eindconclusie is dat in een groot aantal branches en ketens versterking van het stoffenbeleid een zinvolle zaak lijkt, waarvoor er bovendien vaak al goede aanknopingspunten bestaan. De aanstaande dialoog tussen het ministerie van SZW en het veld zal het beeld uit het onderzoek verder kunnen aanscherpen.