Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management : evaluatie pilotprojecten

Author: Zwetsloot, G. · Gründemann, R. · Scheppingen, A. van · Moonen, C. · Piek, P. · Treur, H.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275497
Report number: 2006.22398/031.11057
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbobeleid bedrijven · Managementmethoden · Methodologie · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur · Ministerie van onderwijs en wetenschappen · Sociale processen

Abstract

In de periode 2002-2003 is door TNO Arbeid en NIGZ-Werk & Gezondheid een ontwikkelingsproject Integraal Gezondheids Management (IGM) uitgevoerd. Dit rapport doet verslag van de definitiestudie, methodiekontwikkeling en een aantal pilotprojecten. Aan de hand daarvan zijn concept en methodiek in de praktijk getest en is op systematische wijze materiaal verzameld die vijf vragen beantwoorden: Spreekt de methodiek het management en ook de medewerkers aan? Is de methodiek zelfstandig te gebruiken binnen het bedrijf? In hoeverre voldoet de huidige IGM Methodiek voor het strategisch verankeren van gezondheidsmanagement? Op welke punten behoeft de IGM Methodiek aanpassing en/of aanvulling? Op welke punten behoeft het IGM concept aanpassing en/of aanvulling? De pilots vonden plaats bij de ministeries van VWS en OCW, Arbo Unie en het Waterland Ziekenhuis (WLZ). Een belangrijke hoofdconclusie van de IGM pilots is dat het steeds om een ontwikkelingsproces gaat. In plaats van één (standaard) methodiek is er daarom veeleer behoefte aan een range van methodieken en instrumenten die kunnen worden toegepast. Voor de toekomst is het stimuleren van IGM, en van het feitelijk gebruik van de (aanvullende)IGM methodiek en instrumenten van belang (mainstreaming). Daarbij is ook een herkenbaar kenniscentrum (met website) wenselijk. Voordat de fase van “mainstreaming” kan worden bereikt, is er echter meer kennisontwikkeling nodig. Op termijn zijn dit vooral de effectstudies en evaluaties.