Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mondgezondheid van thuiswonende ouderen 1: gebitstoestand, verleende professionele tandheelkundige zorg en mondygiënisch gedrag [Oral health of home living elderly persons 1 Oral health status, professional dental care and and oral hygiene habits]

Publication files not online:

Author: Kalsbeek, H. · Baat, C. de · Kivit, M.M. · Kleijn-de Vrankrijker, M.W. de
Type:article
Date:2000
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 107, 499-504
Identifier: 533092
Keywords: Health · Dental care · Health · Health survey · Psychological aspect · Statistics · Aged · Community Dentistry · Dental Health Surveys · Female · Humans · Male · Mastication · Netherlands · Oral Health · Population Surveillance · Quality of Life · Questionnaires · Speech · Taste · Tooth Diseases

Abstract

Het hoofddoel van dit onderzoek was het verkrijgen van gegevens over de gebitstoestand van thuiswonende ouderen, de hun verleende professionele zorg en hun zelfzorg. Daarnaast werd beoogd veranderingen in de mondgezondheid van ouderen sinds 1986 vast te stellen. Hiertoe werden 1.000 personen van 60 tot en met 79 jaar geselecteerd uit het bevolkingsbestand van Haarlem. De respons was 38%. Het onderzoek, dat plaatsvond bij de proefpersonen thuis, bestond uit een gestructureerd interview en een inspectie van de mond. Van de deelnemers was 52% dentaat. Zij hadden (exclusief de verstandskiezen) gemiddeld 18,1 natuurlijke gebitselementen; daarvan waren er 10,8 gerestaureerd, 6,6 gaaf en 0,7 carieus. Achtenveertig procent van de deelnemers was edentaat. De uitkomsten van het gebitsonderzoek lieten een duidelijke verbetering van de gebitstoestand zien sinds 1986, het jaar waarin een landelijk onderzoek onder ouderen werd uitgevoerd. Bij edentaten vertoonde de onderprothese vaak een slechte retentie. Meestal kon dit worden toegeschreven aan een sterke reductie van de processus alveolaris van de onderkaak. Van de dentaten zonder uitneembare gebitsprothese bezocht 98% ten minste éénmaal per jaar de tandarts voor een periodiek consult. Van de dentaten met een prothese was dit 83% en van de edentaten 12%. Een ruime meerderheid van de ouderen poetste het(kunst)gebit ten minste tweemaal per dag. Van de dentaten gebruikte 40% een interdentaal reinigingsmiddel, meestal een tandenstoker.