Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

Publication files not online:

Author: Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 274634
Report number: 018.10115.01.01
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding · Literatuuronderzoek

Abstract

De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader werden twee vraagstellingen geformuleerd, te weten: 1. Wat zijn belangrijke argumenten voor huisartsen om (meer) samen te werken met bedrijfsartsen? 2. Wat zijn belangrijke weerstanden en tegenargumenten van huisartsen tegen samenwerken met bedrijfsartsen, en hoe kan daarmee omgegaan worden? Eerst wordt beknopt het bredere kader van de actualiteit van het thema geschetst en kort weergegeven wat onder samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen verstaan wordt. Daarna worden de argumenten gepresenteerd van huisartsen om al dan niet samen te werken met bedrijfsartsen, enerzijds gebaseerd op de resultaten uit een literatuurstudie, anderzijds op de uitkomsten van enkele groepsgesprekken. Tot slot wordt aandacht besteed aan de wijze waarop kan worden omgegaan met argumenten van huisartsen tégen samenwerking.