Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Synthese bij het CBS-TNO rapport Compositie analyse van de Limburgse economie

Author: Bree, T. van · Suurs, R.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Identifier: 762805
Report number: TNO 2017 R10662
Keywords: Economics · Economie · Welvaart · Innovatie · Limburg · Infostructures · Information Society · Urban Mobility & Environment · SBA - Strategic Business Analysis · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Al enige jaren is de provincie Limburg actief bezig om de regio te versterken met beleid om te investeren in de regionale kennisinfrastructuur. Het doel is om hiermee een stimulans te geven aan de regionale economie alsmede aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor Limburg zich gesteld ziet. Wat dit laatste betreft gaat het onder andere om de werkgelegenheid, opleidingsniveau, gezondheid en duurzaamheid. Een speerpunt van het beleid van de provincie Limburg wordt gevormd door de ontwikkeling van vier lokale ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen, de zogenaamde Brightlands campussen. Tegen deze achtergrond zoekt de provincie naar inzicht in de wijze waarop het gevoerde beleid ook daadwerkelijk bij heeft gedragen en nog steeds bijdraagt aan de gewenste effecten. Met deze behoefte als richtpunt heeft de provincie Limburg aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO gevraagd om een analyse uit te voeren naar de Limburgse economie met als doel om een integraal beeld te schetsen van de economische ontwikkeling, de economische structuur en de innovatiekarakteristieken van bedrijven. Het idee hierbij is vooral om de relevante feitenbasis in kaart te brengen en deze te voorzien van contextuele duiding.