Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geluidhinder in relatie tot de gezondheid : de gezondheidkundige betekenis van de geluidsaspecten van het Integraal Plan Noordrand Rotterdam

Publication files not online:

Type:report
Date:1992
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Gezondheidsdienst voor rotterdam en Omstreken
Identifier: 408583
Keywords: Environment · Geluidhinder · gezondheid · health · noise annoyance