Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wat bepaalt duurzame inzetbaarheid? Resultaten van vijf jaar Stream

Attachments

Author: Oude Hengel, K. · Zwaan, L. van der · Heuvel, S.G. van den
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 759765
Keywords: Workplace · Pensioenstelsel · Vergrijzing · Leeftijd · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Door de vergrijzing van de bevolking worden veel geïndustrialiseerde landen geconfronteerd met een hoge druk op sociale zekerheidsvoorzieningen. Ook in Nederland groeit de groep AOW-gerechtigden snel. Dit leidt niet alleen tot hoge pensioen- en zorgkosten maar ook tot een afname van het concurrentievermogen van onze industrie1. Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen heeft de Nederlandse overheid – net zoals andere Europese overheden – hervormingen in het pensioenstelsel doorgevoerd waaronder het verhogen van de AOW-leeftijd en de afschaffing van de VUT en afbouw van pre-pensioenregelingen. Hierdoor is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen van 61 jaar in 2006 tot 64 jaar in 2015. In tegenstelling tot deze stijging laat de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) geen stijgende trend zien in de leeftijd tot wanneer werknemers verwachten door te willen en kunnen werken.