Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nieuwe inspectiemethode moet zelfwerkzaamheid vergroten : opsporen knelpunten op meest voorkomende werkplekken

Author: Ellens, E. · Voskamp, P.
Type:article
Date:1992
Source:Maandblad voor arbeidsomstandigheden, 4, 68, 229-232
Identifier: 132946
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Loss control · Management · Loss prevention · Welzijn · EEG-landen

Abstract

Het Directoraat-Generaal van de Arbeid heeft onlangs de 'Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden' uitgebracht. Met deze methode is in korte tijd een analyse te maken van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's op de werkplek. Belangrijk element is dat bij elk geconstateerd knelpunt een keuze gemaakt kan worden uit een reeks oplossingen. Zo leidt inspectie direct tot een pakket van verbeteringsvoorstellen. De Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden kan gebruikt worden om risico-analyses te maken, waartoe alle bedrijven in het kader van de implementatie van de EG-Kaderrichtlijn vanaf 1 januari 1993 verplicht worden. De gestelde randvoorwaarden houden in dat de methode moet aansluiten bij de Arbowet, de Veiligheidsbesluiten en het 'Handboek ergonomie, de stand van de ergonomie in de Arbowet'. In dit artikel wordt de inspectiemethode nader uitgewerkt.