Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie verlichting en Human Factors beoordeling Westerscheldetunnel

Publication files not online:

Author: Goede, M. de · Alferdinck, J.W.A.M.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 574820
Report number: TNO 2014 R11504
Keywords: Vision · Safe and Clean Mobility · Mobility · Human Performances · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In 2017 zullen de communicatiesystemen in de Westerscheldetunnel (WST), die in 2003 is geopend, worden vervangen. In aanloop hiernaar wordt ook bekeken of andere technische installaties, zoals de verlichting, mogelijk vervangen en/of aangepast dienen te worden. TNO heeft, aan de hand van lichtmetingen en een wegbeeldanalyse in de Oostelijke en de Westelijke tunnelbuis, zowel op het niveau van technische richtlijnen als vanuit het perspectief van de weggebruiker, bepaalt of de huidige verlichting en andere (niet-constructie gerelateerde) aspecten voldoen en wat eventueel gewenste aanpassingen zijn. Lichtmetingen : TNO heeft eerder lichtmetingen uitgevoerd aan de verlichting van de WST (Varkevisser et al., 2003a, 2003b, 2003c). De voor dit onderzoek uitgevoerde lichtmetingen zijn op vergelijkbare wijze uitgevoerd als destijds, nu door Lichtconsult onder begeleiding van TNO. De bevindingen zijn afgezet tegen de toenmalige en huidige richtlijnen. Er zijn lichtmetingen uitgevoerd in de ingangszones (eerste 500 m). Hierbij is gekeken naar de wegdekluminantie, de wandluminantie en de contrastfactor. Daarnaast is bij de uitgangen de horizontale verlichtingssterkte gemeten. Zowel de luminantie van het wegdek als de luminantie van de tunnelwanden is behoorlijk gedaald ten opzichte van het niveau bij de opening van de WST in 2003 en deze voldoen niet meer volgens de huidige normen. In de eerste 240 m van de ingangszones voldoen de gemeten contrastfactoren aan de gestelde normen. In het tweede deel van de ingangszones voldoen de gemeten contrastfactoren niet. De gemeten verlichtingssterkten in de uitgangszones in de Oostbuis zijn gedaald. In de Westbuis zijn deze hoger dan bij de oplevering, maar vertonen een sterke spreiding. • Op basis van de lichtmetingen wordt aanbevolen het ontwerp van de verlichting opnieuw te beschouwen en daarbij de huidige richtlijnen te hanteren. • Aangezien de verlichting in met name de ingangszone van de Oostbuis en de uitgangszone van de Westbuis niet geleidelijk verlopen dienen de armaturen en de aansturingen goed te worden gecontroleerd en eventueel hersteld. • Tenslotte is het raadzaam het ontwerp van de tunnelwanden opnieuw te bekijken. Wegbeeldanalyse : Op basis van de wegbeeldanalyse is er een aantal aandachtspunten geformuleerd om het comfort en daarmee mogelijk ook indirect de veiligheid van de weggebruiker te vergroten. De belangrijkste suggestie betreffen het wegverloop en de communicatie ten aanzien van kritische situaties. • Aan de Noordkant van de tunnel is het rijzicht beperkt. Het is aan te bevelen om op locaties waar het rijzicht beperkt is frequenter matrixsignalering te plaatsen zodat weggebruikers eerder op afwijkende situaties kunnen reageren. • Gezien de lengte van de tunnel en het feit dat sommige weggebruikers dit als onprettig ervaren is het van belang de weggebruiker over de resterende afstand goed te informeren (goed zichtbare bebording, dwars op de rijrichting). Ook kan het rijcomfort worden vergroot door de lengte visueel 'op te delen' doormiddel van verschillende kleuren verlichting of 'landmarks'. • Omdat de tunnel relatief donker is en het rijzicht op sommige locaties beperkt is, is geleiding door goed zichtbare markering extra belangrijk. Mogelijk zou de reiniging van de reflectoren in het wegdek en extra heldere belijning een gunstig effect hebben op de geleiding voor de weggebruiker. • Ter bevordering van het algehele rijcomfort en het reduceren van eventuele tunnelangst is het tenslotte is het aan te raden weggebruikers beter te informeren over het feit dat er continue toezicht is in de tunnel. Dit kan worden bewerkstelligd door informatieborden of het duidelijker zichtbaar maken van de camera’s. Aangezien er meerder uitvoeringsvormen denkbaar zijn voor de gewenste en vereiste aanpassingen, is het raadzaam om bij de invulling, vormgeving en uitvoer ervan ervaren experts te betrekken. Indien een expert-evaluatie niet voldoende zekerheid geeft ten aanzien van bepaalde aanpassingen is het van belang verschillende uitvoeringsvormen proefondervindelijk te toetsen.