Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : de rol van de Uvi's

Author: Haan, H.F. de
Type:report
Date:2001
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 274504
Report number: 5441/2510106
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sectorraden · Verplichte sociale verzekeringen

Abstract

In dit deelrapport van het evaluatieonderzoek in opdracht van het Lisv, wordt ingegaan op de ervaringen die de Uvi’s in het afgelopen jaar hebben opgedaan met de aanbestedingsprocedure. Om de benodigde informatie te verkrijgen is aan de Uvi’s een gestructureerde vragenlijst verzonden. Tevens is hen gevraagd een eigen evaluatie op te stellen. In dit rapport worden de hoofdlijnen van het onderzoek weergegeven. Aansluitend op de aard van de vraagstelling en het aantal Uvi’s is voor deze rapportage gekozen voor een kwalitatieve opzet. Hierbij is veel aandacht geschonken aan de verwoording en argumentatie van elke afzonderlijke Uvi. Om deze kwalitatieve informatie te structureren zijn 10 centrale items geformuleerd: algemeen oordeel procedure; interne organisatie; rol en inbreng sectorraden; formulering opdrachten; niet-openbare aanbesteding; selectie; gunning; uitslag van de gunningen; eindoordeel m.b.t. doelstellingen Lisv; nieuwe vragen, overige zaken.