Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid

Author: Boneschansker, O. · Klein Hesselink, J.
Type:article
Date:2014
Source:Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4, 30, 353-364
Identifier: 525262
doi: doi:10.5553/TvA/016922162014030004005
Keywords: Workplace · Sustainable employability · Regional differences · Prevention of premature leave · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Duurzame inzetbaarheid van werkenden is het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan betaalde arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het bevorderen van gezondheid, scholing en mobiliteit en het beperken van uitval zijn hiertoe belangrijke voorwaarden. Beleidsmakers streven ernaar duurzame inzetbaarheid te vergroten om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie te laten groeien en om werkloosheid ten gevolge van uitval, vroegtijdig pensioen en een in gebreke zijnde mobiliteit te verkleinen. Duurzame inzetbaarheid bestaat uit een aantal kenmerken. Op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een duurzame inzetbaarheidsprofiel samengesteld dat het concept tracht te vangen in zeventien kenmerken. Deze onderzoeksnotitie laat zien dat deze kenmerken regionale verschillen vertonen en dat deze verschillen tot op zekere hoogte verklaard worden door regionale kenmerken. Op basis van deze bevindingen worden een aantal onderzoekssuggesties aangedragen voor de ontwikkeling van regionaal georiënteerd beleid.