Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Literatuurscan HEAR deelproject 4 : versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer

Author: Drupsteen, L. · Zwanikken, S. · Fijan, D. · Corver, S. · Jongen, M.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275158
Report number: 2007.682/11450.01.04
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Aannemers · Projektorganisatie · Planning · Bedrijfscultuur · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging

Abstract

Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om arbeidsveiligheid in die keten van opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers, te herkennen en te versterken, de focus daarbij is de contractorveiligheid waarbij de partijen in de keten samenwerken op één locatie. Dit rapport bevat een tussenrapportage met de eerste resultaten van een nadere definiëring van het begrip keten en een verkenning van de daarbinnen heersende problematiek. Het blijkt onder meer dat contractors veelal het fysiek zware en vuilere werk in projecten uitvoeren onder relatief slechte arbeidsomstandigheden. Op contractors wordt een zware prestatiedruk gelegd, waardoor veiligheid soms onder druk komt te staan. De complexiteit van de projectorganisatie, en met name de complexe en soms lange lijnen tussen opdrachtgever en onderaannemers leiden tot knelpunten in de beheersing van veiligheid die tot uiting komen in een zestal aspecten zoals versnippering en toenemende onduidelijkheid van verantwoordelijkheden, en gebrekkige informatievoorziening over planning en wet- en regelgeving. In het rapport worden ook een vijftal mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd voor het beheersen van complexiteit en veiligheid.