Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Indicatoren JGZ richtlijn Opvoedingsondersteuning

Author: Broerse, A. · Kamphuis, M. · Wolff, M. de
Type:report
Date:2013
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 470973
Report number: TNO 2013 R10192
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Opvoedingsondersteuning · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In 2012 is in opdracht van ZonMw in het kader van de nieuwe JGZ richtlijn Opvoedingsondersteuning een set prestatie-indicatoren ontwikkeld. De indicatoren hebben tot doel om in de toekomst het gebruik en de effecten van de JGZ richtlijn te kunnen monitoren. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de indicatoren was de formulering van een beknopte set indicatoren die voor JGZ organisaties een beperkte administratieve last met zich mee zou brengen. Dit betekende dat aangesloten diende te worden bij de mogelijkheden die het digitale dossier JGZ biedt voor registratie van gegevens. Om zoveel mogelijk draagvlak voor de indicatoren te creëren, zijn JGZ medewerkers betrokken bij de ontwikkeling. In eerste instantie zijn door TNO op basis van de kernelementen uit de richtlijn 13 conceptindicatoren ontwikkeld. Deze set van indicatoren is vervolgens in een werkbijeenkomst met zes JGZ medewerkers (artsen en verpleegkundigen 0-4 jaar en 4-19 jaar) besproken, waarin consensus werd bereikt over acht indicatoren. Vervolgens zijn deze acht indicatoren in een schriftelijke commentaarronde voorgelegd aan 11 praktijkdeskundigen en beleidsmedewerkers. De referenten hebben de relevantie en haalbaarheid beoordeeld. Het daadwerkelijk uitvragen van de gegevens viel buiten de scoop van dit project. De uiteindelijke set bestaat uit 12 procesindicatoren. Om deze indicatoren te meten, dienen JGZ medewerkers 11 gegevens te registreren rondom de thema’s: gebruik signaleringslijsten, inzet extra contactmomenten, verwijzing naar interventies en andere disciplines dan de JGZ en zorgcoördinatie. Zeven van deze gegevens kunnen op dit moment in de basisdataset van het digitale dossier JGZ worden geregistreerd. Voor vier gegevens zou de basisdataset aangepast moeten worden, waarvoor in overleg met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid een verzoek tot wijziging van de basisdataset zal worden ingediend.