Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vragenlijst productiviteit en vergrijzing bij kenniswerkers

Author: Kooij-de Bode, J.M. · Oeij, P.R.A.
Type:report
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven · KvL
Identifier: 275602
Report number: R081112/031-12853.01
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Leeftijdsopbouw · Vergrijzing · Enquetes · Steekproeven

Abstract

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is het TNO Vraaggestuurd Programma Vergrijzing en Ouderenparticipatie, deelproject Arbeidsproductiviteit, de vragenlijst ‘Productiviteit & Vergrijzing bij Kenniswerkers’ ontwikkeld. Het doel van het project bij BZK was tweeledig: het BZK-doel was het pogen meetbaar te maken van ‘productiviteit’ bij kenniswerkers (m.n.beleidsmedewerkers). Achtergrond is de wens van BZK om rechtvaardig te belonen. Het TNO-doel was het pogen verschil in productiviteit zichtbaar te maken naar leeftijdscategorie. De achtergrond is behoefte aan wetenschappelijk inzicht in de determinanten van productiviteitsvermogens, in het bijzonder de leeftijd.In dit rapport komem de volgende onderwerpen aan bod: (1) beschrijving van de werkzaamheden bij het ministerie van BZK ter voorbereiding op de constructie van de vragenlijst; (2) beschrijving van de kenmerken van de vragenlijst, zoals thema’s en methodologische aspecten; (3) beschrijving van de toepasbaarheid van de vragenlijst. (4) de Vragenlijst Productiviteit & Vergrijzing bij Kenniswerkers.