Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De kracht van onafhankelijk advies : eindrapportage monitoring en evaluatie Arbeidsadviseur: periode januari 2005 tot en met juni 2006

Author: Fermin, B.M.F. · Brenninkmeijer, V. · Braat, A. · Bavel, H.W.M. van
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
series:
TNO / Arcon-rapport
Identifier: 176704
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Documentaire informatie · Werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten

Abstract

Naar aanleiding van een advies van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per 1 juli 2004 een nieuwe functie ingevoerd binnen de keten van werk en inkomen: de arbeidsadviseur. Dit is een onafhankelijke adviseur die op vrijwillige basis informatie en advies verstrekt aan werkzoekenden met vragen over werk en re-integratie. De functie is vooralsnog ingevoerd voor een periode van twee jaar, onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep waarin CWI, UWV, Divosa en LCR zijn vertegenwoordigd. De vestigingsmanagers van de CWI's waar de arbeidsadviseurs zijn gehuisvest, veelal in een bedrijfsverzamelgebouw, zijn de functioneel leidinggevenden. Aan de onderzoeksbureaus is gevraagd om gedurende de projectperiode van de arbeidsadviseur de ontwikkelingen en bevindingen te monitoren met als doel de functie na twee jaar te evalueren. De kernvraag van deze eindevaluatie luidt dan ook: wat is de toegevoegde waarde van de arbeidsadviseur in de ketendienstverlening? Grosso modo wordt geconcludeerd dat bij de arbeidsadviseurs sprake is van een toegevoegde waarde. Er wordt dan ook voor gepleit om deze functie te continueren.