Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Milieueffecten van oldtimers. Beleidsstudies

Publication files not online:

Author: Ligterink, N.E. · Kuiper, E. · Hoen, A. · Traa, M. · Geilenkirchen, G. · Hilbers, H.
Type:report
Date:2012
Publisher: Planbureau voor de Leefomgeving
Place: Den Haag
Identifier: 462610
ISBN: 978-94-91506-03-1
Report number: PBL-publicatienummer: 500005001
Keywords: Environment Emission · Safe and Clean Mobility · Mobility · Organisation · STL - Sustainable Transport & Logistics · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Het aantal ‘oldtimers’ – personenauto’s van 25 jaar en ouder – en het gebruik van deze relatief vervuilende auto’s nemen toe. Vooral de recent geïmporteerde oldtimers rijden relatief veel kilometers, wat erop duidt dat ze steeds vaker niet alleen voor recreatief, maar ook voor dagelijks vervoer worden gebruikt. In 2011 bedroeg de uitstoot van oldtimers bijna 3 kiloton stikstofoxiden (NOx) en 0,2 kiloton fijn stof (PM10). Dat is respectievelijk 10 en 5 procent van de totale emissies van personenauto’s in datzelfde jaar, terwijl het aantal kilometers dat oldtimers aflegden slechts ongeveer 1,5 procent uitmaakte van het totale aantal kilometers gereden door personenauto’s. Van de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof van de sector verkeer en vervoer zijn oldtimers verantwoordelijk voor respectievelijk circa 2 en 6 procent. In 2015 is de uitstoot van oldtimers weliswaar nog steeds 3 kiloton stikstofoxiden en 0,2 kiloton fijn stof, maar is het aandeel van de oldtimers groter: op het totaal van de uitstoot door personenauto’s zijn de oldtimeremissies dan 15 procent stikstofoxiden en 5 procent fijn stof. Het aandeel in de emissie van stikstofoxiden stijgt, omdat de rest van het personenautopark schoner wordt als gevolg van de Europese emissienormering. De uitstoot kan in 2015 lager uitvallen als er landelijk een milieuzone wordt ingesteld waarmee alle oldtimers uit de bebouwde kom worden geweerd. De stikstofoxidenuitstoot kan dan met maximaal 2 tot 2,5 kiloton worden teruggedrongen, en de fijnstofuitstoot met maximaal 0,1 kiloton. Het zou dan moeten gaan om milieuzones die substantieel groter zijn dan de huidige milieuzones voor vrachtauto’s. Landelijk zou het aantal binnenstedelijke luchtknelpunten voor de fractie stikstofdioxide (NO2) hierdoor met circa 5 procent kunnen afnemen. Door de afname van de fijnstofuitstoot heeft een milieuzone ook positieve effecten op de gezondheid, omdat fijn stof veel schadelijker is voor de gezondheid dan stikstofdioxide. Bovengenoemde landelijke getallen en percentages kunnen in de praktijk echter niet worden bereikt, omdat een milieuzone niet overal kan worden ingevoerd. Een milieuzone kan lokaal echter wel degelijk effectief zijn om stikstofdioxideknelpunten weg te nemen en de blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen. Om deze lokale effecten van een milieuzone op de knelpunten en gezondheid op een verantwoorde manier te kunnen bepalen, is aanvullend onderzoek nodig. Daarbij moeten de omvang en handhaving van de milieuzone gedetailleerd worden uitgewerkt en moeten op lokaal niveau, bij voorkeur in samenwerking met gemeenten, de gevolgen voor de parksamenstelling en verkeersstromen worden ingeschat.