Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Disseminatie plan voor Mentorwijs: een training voor leidinggevenden van kwetsbare medewerkers

Author: Wolff, M.S. de · Ven, H.A. van de · Hazelzet, A.M.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 861989
Report number: TNO 2017 R17047
Keywords: Workplace · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsmarkt · Training · Handboek · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Doel van het project is ontwikkelen van een systematische beschrijving van de training Mentorwijs, in de vorm van een handboek, en te onderbouwen met werkzame bestand-delen. Voor de beschrijving van Mentorwijs hebben we de bestaande materialen van Mentorwijs verzameld. Daarnaast zijn leidinggevenden geïnterviewd over hun ervarin-gen met Mentorwijs, hebben we een literatuur- en expertraadpleging gedaan over werk-zame bestanddelen voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie. De uitkomsten van de literatuur- en expertraadpleging zijn vervolgens getoetst en geprioriteerd in focusgroepen met werknemers en leidinggevenden. Tenslotte zijn de uitkomsten verwerkt in een toegankelijk handboek van de training Mentorwijs.