Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effectiviteit van re-integratie : onbenutte potenties van privatisering

Author: Zwinkels, W.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 2, 23, 120-130
Identifier: 277841
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Privatisering · Documentaire informatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Aanbesteding · Inkoop · Kosten-batenanalyse · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI

Abstract

In deze bijdrage is de netto-effectiviteit van private reïntegratiebedrijven vergeleken met die van de publieke arbeidsvoorziening. Daarnaast is het effect van privatisering aan de opdrachtgeverszijde onderzocht door de WAO-instroom na eigenrisicodragen te analyseren. De onderzoekers concluderen ondere andere dat de match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verbeterd kan worden door gegevens over de netto-effectiviteit van aanbieders transparanter en toegankelijker te maken.