Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De toekomst van verkeersmanagement. Stand van zaken, ontwikkelingen en perspectief

Author: Hoogendoorn, S. · Taale, H. · Wilmink, I.R. · Katwijk, R.T. vaan · Immers, B. · Schuurman, H.
Type:report
Date:2011
Publisher: TrafficQuest
Place: Delft
Identifier: 529807
Keywords: Traffic

Abstract

In de afgelopen decennia heeft het mobiliteitsvraagstuk zich ontwikkeld tot een hardnekkig probleem. De sterke toename van de vraag naar mobiliteit (en capaciteit) van de laatste jaren komt voor een groot deel voor rekening van het personenauto- en vrachtwagenverkeer. De combinatie van autonome groei van het autogebruik en een sterke groei van de bedrijvigheid binnen, maar ook buiten de Randstad, heeft er toe geleid dat de kwaliteit van het mobiliteitsproduct steeds verder onder druk is komen te staan. Hoewel het aantal verplaatsingen per persoon per dag in de afgelopen decennia niet veranderd is, steeg het aantal afgelegde kilometers per persoon per dag van 28 km in 1985 naar 35 km in 2008. Ook de vervoersprestatie van vrachtverkeer groeide gestaag door. Het hoofdwegennet, dat in Nederland toch al een groot aandeel in het aantal afgelegde kilometers heeft, wordt voor een steeds groter deel voor regionale verkeersbewegingen (bijvoorbeeld woon-werkverkeer) gebruikt. De toename van het aantal inwoners, banen en autobezit zorgde in de periode 2000-2008 voor een toename van het aantal autokilometers met ongeveer 14%. In diezelfde periode nam mede daardoor het reistijdverlies toe met 55%1. De gevolgen van de toename van het aantal afgelegde kilometers, gekoppeld aan de zware belasting van het wegennet en de beperkte uitbreiding van de capaciteit in de afgelopen jaren, zijn dat de deur-tot-deur reistijden langer worden, terwijl tegelijkertijd de voorspelbaarheid steeds verder afneemt. Deze ontwikkeling blijft niet beperkt tot de Randstad. Wat nu nog een aantrekkelijke regio buiten de Randstad is met een (nog) redelijke bereikbaarheid met enkele taaie knelpunten, dreigt onder invloed van een vastlopende en overkokende Randstad een regio met Randstedelijke bereikbaarheidsproblemen te worden. De groei van het wegverkeer is vooral een logisch gevolg van sociaal-economische ontwikkeling, maar tegelijkertijd vormen de gevolgen van deze groei van het wegverkeer ook een bedreiging voor verdere economische ontwikkeling. De bereikbaarheidskaart van Nederland2 laat dit duidelijk zien.