Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bewegingsapparaat knelpunt in agrarische sector

Author: Hildebrandt, V.H. · Dieën, J.H. van · Schilden, M. van de
Type:article
Date:1990
Source:Arbovisie, 4, 6, 4-5
Identifier: 133739
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Boeren · Nederland · Ergonomie · Primaire sector · Agrarische sector · Bewegingsstoornissen · Arbeidsbelasting · Groenteteelt · Tuinbouw · Akkerbouw

Abstract

Een groot aantal personen in de land- en tuinbouw wordt door de problematiek van het bewegingsapparaat arbeidsongeschikt : bijna de helft (46%) van de arbeidsongeschikten in deze sector krijgt als diagnose "aandoening van het bewegingsapparaat". Specifieke kennis over aard en omvang van deze problematiek en daarmee samenhangende mogelijkheden tot preventie in de land- en tuinbouw ontbreekt nog grotendeels. Derhalve is onderzoek geïnitieerd met als doel het verzamelen van aangrijpingspunten die noodzakelijk om gerichte preventieve activiteiten te kunnen uitvoeren. In dit artikel is de eerste fase van dit onderzoek beschreven waarin centraal stond : het verkrijgen van inzicht in de meest ernstige knelpunten qua werkbelasting en gezondheid in de diverse bedrijfstakken van de land- en tuinbouw. In de tweede fase zullen oplossingen voor deze knelpunten worden geinventariseerd per "risicogroep" : een eerste bedrijfstak die aandacht krijgt, in de glastuinbouw. Disorders of the musculoskeletal system : the major health problem in agriculture.