Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie SUWI 2006, perceel 2: Werk boven uitkering : "Er is veel bereikt, maar er moet nog veel gebeuren"

Author: Wevers, C.W.J. · Besseling, J.J.M. · Dhondt, S. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Braat, A. · Brouwer, P. · Hazelzet, A.M. · Paagman, H.R. · Piek, W.S.M. · Sanders, J.M.A.F. · Schoone, A.D. · Wolk, J. van der · Wuite, L.D. · Zwinkels, W.S.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274982
Keywords: Ergonomics · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Raden van arbeid · Sociale verzekeringsbank · Efficiency

Abstract

Perceel 2 van de evaluatie SUWI 2006 heeft de beoordeling van twee hoofddoelen van de Wet SUWI tot onderwerp: "Werk boven uitkering" en "De klant centraal". Het onderzoek beoogt duidelijkheid te verschaffen over de Wet SUWI en de uitvoering ervan door de SUWI-organisaties aan de realisatie van de 2 hoofddoelen. Bij het realiseren van 'Werk boven uitkering" gaat het om het beperken van de instroom (preventie); het bevorderen van de reïntegratie én het bevorderen van een tijdige en juiste uitkeringsverstrekking. Met betrekking tot beide hoofddoelen heeft de opdrachtgever verschillende evaluatiebehoeften vastgesteld. Deze zijn te herleiden tot 3 centrale vragen: in hoeverre zijn "Werk boven uitkering" en "De klant centraal" gerealiseerd; in hoeverre hebben de wijzigingen in de uitvoeringsstructuur bijgedragen aan het realiseren van beide SUWI-doelen én in hoeverre zijn de SUWI-organisaties erin geslaagd om de uitvoering van belangrijke wets- en beleidswijzigingen te regelen? Daarnaast dient dit evaluatie-onderzoek inzicht te geven in de knelpunten bij het realiseren van de hoofddoelen. Het onderzoek start met een historische analyse van onder meer de omstandigheden waaronder de wetgeving tot stand is gekomen, de problemen waarvooreen oplossing gevonden moest worden en de oplossingsrichtingen die de wet zijn meegegeven. Vervolgens worden de rol van SUWI-partners CWI, UWV, Sociale Verzekeringsbank en het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen geëvalueerd.