Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een nieuwe kijk op veiligheid in de core business : verslag eerste fase doelfinancieringsproject 2003/2004

Attachments

Author: Gort, J. · Starren, A. · Vorm, J. van der · Thie, X.
Type:report
Date:2004
Place: Hoofddorp
Identifier: 274631
Report number: 16688/018.17032
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Nederland · Chemische producten · Enquetes · Bedrijfscultuur · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Literatuuronderzoek · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Investeringen · TNO · Bouwnijverheid · Bouwinstallatie · Farmacie

Abstract

‘Veilig ondernemen als core business’ is een doelfinancieringsproject van TNO Arbeid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en beoogt in kaart te brengen welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn voor bedrijven om veiligheid als onderdeel van het primaire proces te beschouwen. Onderdeel van het primaire proces wil zeggen dat veiligheidsaspecten worden meegenomen in onder meer dagelijkse beslissingen, investeringen en aankopen, de aansturing van medewerkers en leidinggevenden en werkwijzen. Hiervoor wordt aan de ene kant gekeken naar factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van gevaren en risico’s en de methoden om deze te beheersen, en aan de andere kant naar bestaande modellen van bedrijfsvoering en het omgaan met veranderende omgevingsfactoren. Op deze wijze ontstaat er een beeld van een ideaal veilige organisatie. Dat beeld is in een raamwerk ‘Veilig ondernemen’ geschetst. Voor dit onderzoek is literatuuronderzoek verricht, zijn interviews afgenomen en hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. De uitkomsten laten zien dat de factoren voor bedrijven in verschillende ontwikkelingsfasen van veiligheidszorg anders kunnen uitpakken.