Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Duurzame arbeidsinpassing gaat niet vanzelf

Author: Smit, A.
Type:article
Date:2002
Source:Sociaal bestek, 7/8, 64, 25-27
Identifier: 276793
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werklozen · Ontslag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland

Abstract

Veel werklozen die een gesubsidieerde of reguliere baan vinden, komen terecht bij een werkgever die niet veel tijd heeft voor intensieve begeleiding. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar de laatste jaren gaan er steeds vaker werklozen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Als deze mensen psychosociale problemen hebben, niet goed worden ingewerkt en onder slechte omstandigheden moeten werken, dreigt het gevaar van uitval en verzuim. Veel werkgevers hebben hierop geen adequaat antwoord. In dit artikel wordt ingegaan op een (nog lopend) onderzoek van TNO Arbeid naar deze problematiek. Doel van het project is het gangbare HRM-beleid toe te spitsen op de "ongeschoolde en laaggeschoolde kwetsbare werknemer" en door middel van een praktische handreiking werkgevers te stimuleren meer te investeren in deze doelgroep. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2002,nr.7-8.