Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Baroreceptorgevoeligheid in relatie tot stress : De ontwikkeling van een methode

Author: Bloem, P.J.N. · Hofstede, J.W. van der
Type:report
Date:1991
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 162750
Report number: 91.080
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Bloeddruk · Hart-en vaatziekten · Fysiologie · Geneeskunde · Computerprogrammering · Computerprogrammas

Abstract

Volgens één van de hypotheses uit het onderzoek van het Bureau Ontwikkeling Automatiseringsprojecten van de Rijksbelastingen (BOA) bestaat er verschil in het fysiologisch reageren tussen de groep mensen die veel en de groep mensen die weinig aan stress op het werk onderhevig is. Dit verschil zou zich uiten in de baroreceptorgevoeligheid (BRSI). De BRSI is een maat voor de efficiëntie van de baroreflex en dat is een reflex die onder andere de hartfrequentie verandert naar aanleiding van bloeddrukschommelingen. Het NIPG-TNO heeft met behulp van de niet-invasieve Valsalva Manoeuvre, gekoppeld aan een FORTRAN computerprogramma, de BRSI onderzocht. Deze techniek is op zich veelbelovend, alleen konden er door de matige kwaliteit van de Valsalve gegevens uit het BOA-onderzoek en het geringe aantal proefpersonen geen conclusies ten aanzien van de waarde van de BRSI-gegevens voor het stress-onderzoek gegeven worden.