Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Daadwerkelijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering

Author: Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Abbring, J.H. · Klaauw, B. van der · Koning, P.W.C.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274393
ISBN: 90-6743-925-8
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Algemene rekenkamer · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering

Abstract

De Rekenkamer vindt dat inzicht in de resultaten van het reïntegratiebeleid op dit moment ontbreekt. De Minister kan de effecten van reïntegratiebeleid vergroten door duidelijk te formuleren tot welke prestaties en effecten het reïntegratiebeleid precies moet leiden. Onderzoekers vrezen dat er sprake is van onvoldoende politieke wil om adequaat onderzoek te laten verrichten naar de effectiviteit van maatregelen zoals gesubsidieerde arbeid. Zij stellen 'Vanuit de onderzoeker gezien, maar ook vanuit het gezichtspunt van de burger als belastingbetaler, zou het bij voorkeur wettelijk vastgelegd moeten zijn dat belangrijke maatregelen gepaard gaan met adequaat evaluatie-onderzoek'. Dit boek is een bundel van artikel over het meten van prestaties, over modellen en evaluatiemethoden. Met deze bundel hoopt TNO Arbeid discussie en kennisontwikkeling rond de effecten van activeringsbeleid en reïntegratie-instrumenten te bevorderen. Aan de auteurs is gevraagd een hoofdstuk te schrijven met een case van door hen verricht evaluatieonderzoek.