Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het arbodienstenpanel : rapportage tweede peiling

Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Proper, K.
Type:report
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274202
Report number: 1080001
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Wet REA · Arbeid door gehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de tweede peiling bij de deelnemers aan het arbodienstenpanel over hun ervaringen bij het reïntegreren van werknemers met een arbeidshandicap. Deze tweede peiling is eind 1998, begin 1999 uitgevoerd. Het merendeel van de arbodiensten (70%) beoordeelt de nieuwe mogelijkheden die de wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (Rea) biedt positief, circa een kwart staat er 'neutraal' tegenover en slechts één van de 74 diensten kijkt er overwegend negatief tegenaan. De eerste ervaringen met het aanvragen van budgetten zijn minder hoopvol. Driekwart is hierover slecht te spreken. Wat de samenwerking met de uitvoeringsinstellingen (uvi's) betreft: de helft van de diensten spreekt van een optimale gezamenlijke gevalsbehandeling. De ervaringen met het regelen van een werkaanpassing lijken vrij positief. Intern worden de ervaringen wel teruggekoppeld, maar wordt het aan de diensten zelf overgelaten hoe zij dat doen.