Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en lunchwandelen

Author: Bernaards, C.M. · Verheijden, M.W.
Type:report
Date:2009
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275653
Report number: 2009.016
Keywords: Sports · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsfitness · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Bedrijfsgezondheidszorg · Bewegingstherapie · Preventie · Sport · Sportbeoefening

Abstract

In dit rapport staat beschreven in hoeverre werkgevers eind 2008 bekend waren met Bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en Lunchwandelen. Voor al deze bedrijfsbewegingsprogramma’s zijn communicatiedoelstellingen geformuleerd voor 2009. Eind 2008 is nagegaan in welke mate er ten tijde van de voormeting (november 2008) al voldaan werd aan deze communicatiedoelstellingen. Hiervoor zijn 1015 interviews afgenomen bij werkgevers met tenminste 25 werknemers. Daarnaast zijn 89 extra interviews afgenomen bij werkgevers met 100 tot 250 werknemers en 98 interviews bij werkgevers met tenminste 250 werknemers. Uit deze voormeting bleek dat de communicatiedoelstellingen voor de meeste bedrijfsbewegingsprogramma’s nog lang niet gehaald waren. Geen van de bedrijfsbewegingsprogramma’s voldeed aan de communicatiedoelstellingen t.a.v. spontane bekendheid en de bereidheid om het betreffende bedrijfsbewegingsprogramma in te voeren. Alleen Fietsen Scoort voldeed aan de communicatiedoelstellingen t.a.v. geholpen bekendheid en de bekendheid met producten en diensten. De communicatiedoelstellingen voor Fietsen Scoort waren echter ook minder hoog dan die voor de andere bedrijfsbewegingsprogramma’s. Indien alleen werkgevers uit de voorkeurssectoren werden bevraagd, voldeed ook de COACH eind 2008 al aan de bekendheid t.a.v. de producten en diensten. Conclusie: De meeste communicatiedoelstellingen voor 2009 waren op baseline (november 2008) nog lang niet gehaald.