Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voortgangsrapport betreffende de ontwikkeling van het TNO TLD personendosimetriesysteem en individuele dosisregistratie

Publication files not online:

Author: Julius, H.W.
Type:report
Date:1976
Publisher: TNO
Place: Arnhem
Institution: Radiologische Dienst TNO
Identifier: 520301
Report number: RD-I/7611-183

Abstract

Dit rapport geeft de huidige stand van zakan betreffende het in opbouw zijnde thermoluminescentiedosimetrie (TLD) systeem voor het meten (controleren) van beroepshalve ontvangen doses ioniserende straling en de registratie van de resultaten op naam van de betrokken werker. De ontwikkeling van het systeem is door de Radiologische Dienst (RD) TNO ter hand genomen met het doel: a. de sinds 1956 in gebruik zijnde filmdosimeter te vervangen door een voor het doel geschikter controlemiddel en b. verbetering te brengen in de wijze waarop de individuele dosisgegevens worden vastgelegd en kunnen worden bereikt. Kortheidshalve wordt hier slechts summier ingegaan op de argumenten die tot deze ontwikkeling hebben geleid, terwijl over de fysische achtergronden en de gedetailleerde technische uitwerking van de methode van de thermoluminescentiedosimetrie niet wordt uitgeweid. Voor deze en andere details wordt verwezen naar de in hoofdstuk 5 opgesomde publicaties en interne rapporten die als bijlage bij dit rapport zijn gevoegd, dan wel bij de RD-TNO kunnen worden aangevraagd.