Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vrouwen in de metaalproduktenindustrie : rapport van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, DGA

Attachments

Author: Vaas, S. · Nuess, U. · Lingen, P. van
Type:report
Date:1993
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg
Identifier: 163234
Report number: 93.007
Keywords: Workplace · Metaalindustrie · Metallurgie · Vrouwenarbeid · Arbeid door vrouwen · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Welzijn · Ergonomie · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Nederland · Case studies

Abstract

In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid werd door het NIPG onderzoek verricht naar vrouwen in de metaalproduktenindustrie. Het doel van het onderzoek was met name de evaluatie van maatregelen die er toe kunnen bijdragen dat vrouwen gezond en wel in een 'mannenberoep' (blijven) werken. Nagegaan wordt of dergelijke maatregelen hebben bijgedragen aan een verbetering van de gezondheid en het welzijn van vrouwen in vaktechnische functies, alsmede aan het goed functioneren van die vrouwen in die functies. Dit rapport gaat ten eerste in op de metaalproduktenindustrie in Nederland. Vervolgens wordt de onderzoeksopzet besproken. Tenslotte worden verschillende case studies beschreven. Hierbij wordt gekeken naar de kenmerken van de arbeidssituatie (functie-inhoud, ergonomische condities en dergelijke) en de effecten ervan.