Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 1 Literatuuronderzoek

Author: Venema, A. · Drupsteen, L.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275188
Report number: VEN 10570
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verkeerswegen · Wegennet · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Literatuuronderzoek

Abstract

Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en resultaten in 5 deelrapportages beschreven zijn: 1) Literatuuronderzoek. 2) Analyse ongevalgegevens Arbeidsinspectie. 3) Analyse ongevalgegevens Van den Bergh/BAM. 4) Vragenlijstonderzoek. 5) Observatieonderzoek. Het hiervoorliggende rapport bevat een eerste inventarisatie en analyse van de literatuur met betrekking tot de oorzaken van aanrijdgevaar bij wegwerkers. Het doel daarvan is zicht te krijgen op eerder uitgevoerd onderzoek naar aanrijdgevaar van wegwerkers en de uitkomsten daarvan te vergelijken met de oorzaken die naar voren komen in de ongevalmodellen “aanrijding door bewegend voertuig” en “aanrijding in of op een bewegend voertuig met controleverlies”. Overeenkomstig het onderscheid naar de activiteit van de wegwerker (als slachtoffer van een aanrijdongeval) , het type ongeval en de plaats waar het ongeval gebeurt, is een overzicht (tabel) van mogelijke ongevalscenario’s opgesteld, waarvoor heel verschillende preventieve maatregelen kunnen gelden. In de aanbevelingen met betrekking tot het vervolg van het onderzoek en het ongevalmodel wordt deze tabel uitgewerkt.