Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Participatie: iedereen doet mee!

Author: Genabeek, J. van · Bennenbroek, F. · Huijs, J.J.J.M. · Giesen, F.
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Sociaal bestek, 2, 71, 17-22
Identifier: 159666
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Gezondheid · Algemene bijstandswet · ABW

Abstract

Voor het vergroten van participatie en re-integratie van WWB'ers uit het zgn. granieten bestand is meer kennis nodig over hun gezondheid. Een slechte gezondheid is immers één van de belemmerende factoren hierbij. In dit artikel staat een onderzoek centraal over hoe het met de fysieke en psychische gezondheid van bijstandscliënten is gesteld. Inderdaad blijkt bij veel van de cliënten dat sprake is van een slechte gezondheid. De meesten van hen geven aan dat zij fysieke en/of psychische klachten ervaren. Met name klachten aan het bewegingsapparaat, depressieve gevoelens en stress worden vaak genoemd. Tevens blijken die gezondheidsklachten een negatieve invloed te hebben op de mate van maatschappelijke participatie van bijstandscliënten tijdens hun werkloosheid. De cliënten ervaren een slechte fysieke of psychische gezondheid bovendien als een obstakel bij het zoeken naar werk. Deze resultaten bevestigen dat een goede gezondheid van groot belang is voor de maatschappelijke participatie van bijstandscliënten. Het is belangrijk bijstandscliënten zo snel mogelijk te activeren, omdat gezondheidsklachten blijven toenemen als zij te lang werkloos zijn. Deze verslechtering van de gezondheid heeft vaak tot gevolg dat mensen minder (effectief) zoekgedrag vertonen, waardoor de kans op uitstroom afneemt. Cliënten kunnen daardoor in een vicieuze cirkel belanden. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2009,nr.2.