Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verwerkingsvermogen van vrouwen en mannen in relatie tot ziekte en uitval : een literatuurstudie

Author: Houtman, I.L.D. · Heuvel, F.M.M. van den
Type:book
Date:2001
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Identifier: 170352
ISBN: 90-5749-550-3
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Geslacht · Leeftijd · Literatuuronderzoek · Persoonlijkheid · Psychische factoren · Arbeid · Arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Werknemerscategorieen · Nederland

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuurstudie die TNO Arbeid heeft verricht naar man-vrouwverschillen in aspecten van het verwerkingsvermogen en het belang hiervan voor het verklaren van man-vrouwverschillen bij uitval uit het werk en bij het ontwikkelen, dan wel hebben van diverse gezondheidsklachten. Aanleiding voor de studie vormt de constatering dat vrouwen een hoger risico hebben in de WAO terecht te komen, terwijl ook de WAO-instroom van vrouwen in absolute zin groter is. Nagegaan werd in hoeverre bepaalde aspecten van het verwerkingsvermogen de relatie tussen belastende factoren in het werk enerzijds en bepaalde gezondheidsklachten anderzijds beïnvloeden. Wat betreft gezondheidsklachten werd in het bijzonder gekeken naar psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten. Geconcludeerd wordt dat de gegevens uit de literatuur geen uitsluitsel geven; de wetenschappelijke onderbouwing voor de bewering dat sekseverschillen in het verwerkingsvermogen een belangrijke verklaring zouden zijn voor het verschil in verzuim en WAO-intrede is uiterst mager.