Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie Arbowetgeving met betrekking tot welzijn bij de arbeid : onderzoek naar de bekendheid met de wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsinhoud, ergonomie en bijzondere groepen en de getroffen maatregelen

Author: Goudswaard, A. · Mossink, J.C.M.
Type:book
Date:1995
Publisher: Minsiterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: TNO Preventie en Gezondheid · PG
Identifier: 165232
ISBN: 90-5250-949-2
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandighedenwet · Welzijn · Organisatie van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbobeleid · Bedrijven · Ergonomie · Functieomschrijving

Abstract

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de vraag in hoeverre de wet- en regelgeving op het terrein van welzijn bij de arbeid in het bedrijfsleven wordt geïmplementeerd. Een eerste doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de bekendheid in het bedrijfsleven met de welzijnsbepalingen in de Arbowet en met de diverse richtlijnen op dit gebied; het begrip welzijn bij de arbeid richt zich met name op de volgende aspecten: ergonomie van werkplekken, werkmethoden en hulpmiddelen, inhoud en organisatie van het werk, en aandacht voor specifieke groepen. Een tweede doel is zicht te krijgen op de vraag of bedrijven ook inderdaad activiteiten ontplooien om het welzijn bij de arbeid van de werknemers te verbeteren. Uit de studie komt naar voren dat de bekendheid met de wet- en regelgeving (vooral in de grote bedrijven) goed te noemen is. Naarmate het bedrijfkleiner wordt neemt ook de bekendheid met de wet- en regelgeving af: de verplichting dat aandacht besteed dient te worden aan (groepen) werknemers met bijzondere arbeidsrisico's is het minst bekend. Verder komt uit de studie naar voren dat het niveau van zelfwerkzaamheid ten aanzien van welzijn bij arbeid al met al vrij hoog te noemen is, gezien het grote aantal maatregelen dat in alle bedrijven getroffen is.