Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Routekaart Verduurzaming van het Zorgvastgoed - ziekenhuizen

Author: Heumen, S.P.M. van · Traversari, A.A.L.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Delft
Source:, 1-39
Identifier: 866787
Keywords: Health · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Het kabinet streeft naar een verregaande reductie van CO2-emissie met als doel een CO2-arme gebouwvoorraad in 2050. In het regeerakkoord zijn voor de verschillende sectoren afspraken gemaakt over verduurzaming van Nederland met als tussentijds streefdoel in 2030 een CO2-reductie van 49% en als einddoel 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van het peiljaar 1990. In het Ontwerp Klimaatakkoord is afgesproken dat de verschillende sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed (utiliteitsbouw) de verantwoordelijkheid nemen om in een sectorale routekaart te onderzoeken op welke wijze en mate aan de CO2-emissiereductie doelstelling voldaan kan worden door gebouw gebonden maatregelen te treffen. Doel van deze routekaart is om op sectorniveau op hoofdlijnen aan te geven wat de CO2-emissiereductie inhoudt en langs welke lijnen deze bereikt kan worden. Het macro beeld is nadrukkelijk niet te vertalen naar individuele routekaarten op concernniveau omdat de uitgangspositie en gebouwportefeuille per instelling aanzienlijk kan verschillen van de gehanteerde algemene uitgangspunten. In de portefeuilleroutekaart van de individuele zorgconcerns zal op gebouwniveau worden aangegeven welke route wordt gevolgd om aan de doelstellingen bij te dragen. De voortgang van de CO2-emissiereductie binnen de sector zal periodiek worden gemonitord en gerapporteerd.