Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezond zonder zorg

Publication files not online:

Type:book
Date:2000
Publisher: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
Place: Zoetermeer
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
series:
Publicatie RvZ
Identifier: 170060
ISBN: 90-5732-062-2
Report number: 99/19
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidsbeleid · Welzijn

Abstract

De gezondheid van de bevolking is niet alleen het resultaat van preventie en zorg. Ook van beleid op andere terreinen dan de volksgezondheid gaan gezondheidseffecten uit. Deze kunnen door voegtijdige afstemming van beleid in gunstige zin beïnvloed worden. Dat is de basis voor het voeren van een eigenstandig gezondheidsfacetbeleid, wat ten doel heeft de gezondheidstoestand van de bevolking op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden door ziekte, handicap en ontijdige sterfte zo veel mogelijk te voorkomen, de bijdrage van de gezondheid aan de kwaliteit van leven te versterken en onnodige en ongewenste gezondheidsverschillen te verkleinen. Er zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in wetenschappelijk onderzoek naar de causaliteit van gezondheidsdeterminanten en de plausibiliteit van gezondheidseffecten van beleidsmaatregelen.